Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia | Aktualności | Telemedycyna Polska S.A.

Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia

03 Kwiecień 2019

Telemedycyna Polska S.A. w partnerstwie z Przychodnią Lekarską Szombierki Sp. z o.o realizuje projekt pn.:

Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

Okres realizacji projektu: 2019.05.01 – 2022.04.30

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 90 osób (w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn) zamieszkałych w Bytomiu, w szczególności na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+ - osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 45+, chorych na cukrzycę (typu 1 lub 2) i choroby układu krążenia (po incydentach kardiologicznych).

Projekt polega na świadczeniu usług zdrowotnych wykorzystujących telemedycynę w celu objęcia uczestników projektu kompleksową opieką zdrowotną, w tym opiekuńczą z wykorzystaniem opaski "sos". Jej uzupełnieniem będą działania skierowane do diabetyków z zastosowaniem zdalnych glukometrów oraz działania skierowane do osób po incydentach kardiologicznych z zastosowaniem aparatów teletransmisyjnych do EKG.

W projekcie powstanie całodobowe Centrum Teleopieki Medycznej, udzielane będą konsultacje specjalistyczne on-lin i stacjonarne, a każdy uczestnik objęty zostanie badaniami diagnostycznymi: "na start" i w trakcie trwania projektu.

Cel główny projektu: wzrost dostępności do usług zdrowotnych dla 90 os. - mieszkańców Bytomia (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (w tym 30K/24M zamieszkałych na obszarze rewitalizacji), w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2022.

Zapraszamy do udziału w projekcie!


 ZAMÓWIENIA 

ZAMÓWIENIE 1
Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
ZAMÓWIENIE 2
Przedmiot zamówienia: ​ Zakup i dostawa 90 szt. opasek SOS wraz z oprogramowaniem
i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych SOS (CZĘŚĆ A), zakup i dostawa 30
zestawów glukometrów wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług
telemedycznych dla chorych na cukrzycę (CZĘŚĆ B), zakup i dostawa 50 szt. aparatów
teletransmisyjnych do EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług
telemedycznych dla osób z chorobami krążenia (CZĘŚĆ C).
Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 10:00
Status zamówienia: w trakcie

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK 3 DO FORMULARZA OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ZAMÓWIENIE 3
Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
ZAMÓWIENIE 4
Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ZAMÓWIENIE 5
Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
ZAMÓWIENIE 6
Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
ZAMÓWIENIE 7
Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego