Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Relacje inwestorskie

Definicja rynku telemedycznego

Telemedycyna to innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej,
wykorzystująca najnowsze osiągnięcia współczesnej medycyny, informatyki oraz telekomunikacji.

Telemedycyna koncentruje się na wymianie informacji między pacjentem i lekarzem, a także między samymi lekarzami. Dzięki niej możliwe jest m.in. badanie i diagnozowanie pacjentów przez lekarza znajdującego się w miejscu oddalonym od pacjenta. Powszechne wykorzystanie telemedycyny ułatwia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, w szczególności na obszarach, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest utrudniony, a także przyspiesza postawienie diagnozy, ogranicza konieczność hospitalizacji, a w efekcie także koszty leczenia. Telemedycyna ma szczególne zastosowanie u pacjentów chorych na serce, cukrzycę oraz astmę. Za sprawą jej innowacyjnych rozwiązań chorzy mogą przebywać w domu i jednocześnie znajdować się pod stałą opieką lekarza.

Podstawą podziału rynku telemedycznego jest relacja występująca pomiędzy osobami, które biorą udział w świadczonym zabiegu medycznym. Na rynku telemedycznym wyróżniamy dwa rodzaje usług: D2D (Doctor-2-Doctor) i D2P (Doctor-2-Patient). Pierwszy z nich dotyczy relacji lekarz-lekarz, gdzie telemedycyna wykorzystywana jest do konsultacji między lekarzami. W obszarze lekarz-pacjent istotne miejsce zajmuje telemonitoring, który zapewnia stałą kontrolę stanu zdrowia pacjenta. Tego typu rozwiązania są przeznaczone dla osób z chorobami serca, astmą i cukrzycą.

W zależności od sposobu wykorzystania rozwiązań telemedycznych wyróżnić można dodatkowo trzy kategorie rynku telemedycznego:

Wartość rynku telemedycznego

Światowy rynek telemedycyny w 2010 roku warty był ok. 9,8 mld USD, a w 2011 już 11,6 mld USD.

Według szacunków BCC Research globalny rynek telemedyczny do 2016 roku rosnąć ma średniorocznie (CAGR) o 18,6% przekładając się na wartość 27,3 mld USD w 2016 r. Co szczególnie istotne dla działalności Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, najszybciej rozwijającym się segmentem będzie segment medycznej teleopieki domowej („telehome”). Wartość globalna tego segmentu rynku telemedycznego w 2011 wyniosła wg szacunków 3,5 mld USD, a oczekiwany średnioroczny wzrost (CAGR) do 2016 r. wynieść ma 22,5%, osiągając wartość 9,7 mld USD. Nieco wolniej, średnioroczną stopą 16,8%, rosnąć ma segment szpitalny rynku telemedycznego, który w 2011 r. wart był 8,1 mld USD1.

Symptomem coraz większej popularności szeroko rozumianego rynku e-zdrowia jest coraz większa popularność aplikacji na urządzenia mobilne, służących ocenie stanu zdrowia. Jak szacują analitycy Juniper Research ilość pobrań aplikacji medycznych wzrośnie do 142 mln w 2016 r. z oczekiwanych 44 mln w 2012 r. Juniper Research oczekuje, że stan zdrowia 3 mln pacjentów monitorowany będzie za pośrednictwem sieci komórkowych w 2016 r. Największy udział w tym segmencie rynku mają aplikacje służące telekardiologii2.

Wartość globalnego rynku telemedycznego (dane w mld USD3)

Eksperci z Vitaphone szacują, że opieka kardiologiczna w Niemczech, wykorzystująca usługi telemedyczne, zmniejsza roczne koszty leczenia o ok. 1200 euro w przeliczeniu na jednego pacjenta, co oznacza jednocześnie rokroczne oszczędności rzędu 20% standardowych kosztów leczenia4.

Telemedycyna Polska S.A. działa na rynku monitoringu kardiologicznego i urządzeń diagnostycznych. Zgodnie z szacunkami Business Wire rynek ten w ujęciu globalnym w najbliższych latach będzie rósł w tempie około 11% rocznie. W 2015 roku globalna wartość rynku diagnostyki kardiologicznej sięgnie 12,3 mld USD. Wskazać należy, że około 40% globalnego rynku stanowi część amerykańska, podczas gdy Europa odpowiada za około 25% rynku5.

Prognoza struktury ludności wg wieku w Polsce (w %)7

Szacuje się, że globalny trend znajdzie swoje odzwierciedlenie również w Polsce. Rozwojowi telemedycyny w Polsce sprzyja nieefektywny system państwowej służby zdrowia, która od wielu lat boryka się z chronicznym zadłużeniem i brakiem wystarczających środków finansowych.
Taka sytuacja wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę lub konsultację refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wskutek rosnących oczekiwań pacjentów w ostatnich latach, zauważalny jest wzrost wydatków Polaków na prywatną opiekę zdrowotną. Spowodowane jest to także zwiększeniem zamożności ludności oraz rosnącą dbałością o zdrowie.

Coraz większym problemem ochrony zdrowia są choroby i schorzenia cywilizacyjne, w tym otyłość, brak ruchu oraz stres, których następstwem w najczęstszych przypadkach są choroby układu krążenia. Powszechność schorzeń układu sercowo-naczyniowego wśród Polaków, nieefektywność państwowej służby zdrowia, rosnąca świadomość społeczeństwa na temat rozwiązań telemedycznych i zaufania do nich oraz przełamywanie barier w świadczeniu usług medycznych na odległość będą powodować wzrost zainteresowania usługami telemedycznymi, w tym w szczególności telekardiologicznymi. Powyższe czynniki będą pozytywnie oddziaływać na dalszy dynamiczny rozwój telemedycyny w naszym kraju.

Dotychczas w Polsce wykonywanie badań telekardiologicznych nie było refundowane ze środków NFZ. W sytuacji dalszego znaczącego rozwoju tej dziedziny medycyny w naszym kraju oraz wzrostu propagowania rozwiązań telemedycznych, usługi wykonywane przez podmioty działające w branży telekardiologicznej mogłyby zostać objęte częściową lub całkowitą refundacją. Zaistnienie takiego zdarzenia byłoby bardzo korzystne dla klientów-pacjentów, jak też powinno mieć istotny pozytywny wpływ na całą branżę telekardiologiczną, w tym na perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska.

Telemedycyna to dobra odpowiedź na część problemów występujących w polskiej ochronie zdrowia. Niemniej jednak, telemedycyna to przede wszystkim korzyść dla wszystkich osób związanych z opieką zdrowotną. Zastosowanie nowoczesnej technologii w diagnostyce i badaniach w sposób oczywisty przyczynia się do obniżenia ich kosztów. Powyższa sytuacja ma szczególne znaczenie wobec presji wywieranej na wzrost wydatków państwa na usługi medyczne. Niepodważalną zaletą telemedycyny jest także efektywniejsze wykorzystanie zasobów personelu medycznego, którego braki już w chwili obecnej zaczynają być odczuwalne dla pacjentów.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 2009 roku, w Polsce następuje systematyczne pogorszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych. W roku 1998 dostęp do przychodni dobrze oceniało 91% ankietowanych. Na przestrzeni dekady odsetek zadowolonych pacjentów zmniejszył się do 86%. Gorzej wygląda sytuacja dostępności do kardiologa, gdzie z 73% w 1998 spadła ona do 53% w 2008 roku. Usługi telekardiologiczne wykorzystują łączność np. telefonii stacjonarnej oraz komórkowej. W ten sposób zmniejsza się problem dostępności do niektórych świadczeń zdrowotnych.

W ostatnich latach obserwowany jest także dalszy wzrost liczby osób w wieku emerytalnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej). Udział tej grupy w ogólnej populacji wynosił w 1990 r. niespełna 13%, w 2000 r. – prawie 15%, w 2010 – już 16,5%. W 1990 r. ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła 4,9 mln, w 2000 r. – 5,7 mln, w 2010 – 6,3 mln. Według danych GUS obecnie osoby powyżej 65. roku życia stanowią 13,5% społeczeństwa, a do 2030 r. odsetek ten się podwoi6.

Prognoza struktury ludności wg wieku w Polsce (w %)7

Jak pokazują ostatnie badania Głównego Urzędu Statystycznego 8,8% Polaków źle lub bardzo źle ocenia stan swojego zdrowia. Swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły w grupach wiekowych oceniło: 0-16 lat – 7,9%, 17-24 lata – 7,6%, 25-44 lata – 16,9%, 45-59 lat – 47,6%, 60-69 lat – 69,9%, 70 lat i więcej – 86,3%. Subiektywna ocena stanu zdrowia najgorzej wypadła wśród osób starszych.

Jednocześnie należy zauważyć, że odpowiedzi na pytania pozwalające na obiektywną ocenę stanu zdrowia pokazały, iż  30,1% osób choruje przewlekle/cierpi na długotrwałe problemy zdrowotne. Ponadto 29,6% respondentów przebywa pod stałą opieką medyczną, a prawie 70% osób utrzymujących się z renty lub emerytury cierpi na chorobę przewlekłą lub ma długotrwałe problemy zdrowotne.Prognoza struktury ludności wg wieku w Polsce

Jak pokazuje raport NATPOL 2011 – na podstawie Ogólnopolskiego Badania Rozpowszechnienia Czynników Ryzyka Chorób Układu Krążenia, przeprowadzonego w 2011 r. na reprezentatywnej grupie prawie 2,4 tys. osób w wieku od 18 do 79 lat – przeciętna długość życia Polaków w ostatnich 20 latach zwiększyła się o 4 lata. Zmniejsza się przy tym jednak tempo spadku umieralności z powodu chorób układu krążenia, które są główną przyczyną zgonów. Badanie wykazało, że na nadciśnienie tętnicze krwi cierpi aż 9,5 mln Polaków w wieku 18-79 lat i prawie 1 mln osób po 80. roku życia. Odsetek dorosłych Polaków chorujących z tego powodu wzrósł w latach 2002-2011 z 30 do 32%.

Choroby układu krążenia pozostają niezmiennie, od ponad 50 lat, najważniejszą przyczyną umieralności mieszkańców Polski. W roku 2009 ok. 45% zgonów spowodowanych było chorobami układu krążenia. W 2009 roku z powodu chorób serca i naczyń zmarło prawie 178 tys. Polaków, w tym 83.613 mężczyzn i 94.352 kobiet. Przeważającymi przyczynami umieralności spośród chorób układu krążenia (ChUK) w Polsce pozostają choroba niedokrwienna serca i choroby naczyń mózgowych. Zgony z powodu tych dwóch grup chorób stanowią prawie 50% zgonów z powodu ChUK wśród mężczyzn oraz 44% wśród kobiet. Te grupy chorób dominują także jako przyczyny umieralności przedwczesnej (w wieku 25-64) z powodu ChUK, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Wśród innych powszechnych przyczyn umieralności z powodu ChUK w Polsce należy wymienić: miażdżycę, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oraz zgony nagłe.

1http://www.reportbuyer.com/pharma_healthcare/ehealth/telemedicine/global_markets_telemedicine_technologies.html
2http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?pr=285
3Ibidem
4http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000255117/Tele-medicine+improves+patient+care.PDF
5http://www.reportlinker.com/p0407299-summary/Global-Cardiac-Monitoring-And-Diagnostic-Devices-Market-Growth-Analysis.html
6GUS
7Ibidem