EU

INFORMACJA DLA PACJENTA

Podmiot leczniczy

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000352918 jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego nr księgi rejestrowej
000000022425-W-24.

Telemedycyna Polska S.A. wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą NZOZ
Telemedycyna Polska z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103 w rodzaju
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące także badania diagnostyczne w celu rozpoznania
stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

NZOZ Telemedycyna Polska prowadzi działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych, w tym realizując badania diagnostyczne w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia
dalszego postępowania leczniczego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności (na odległość).

NZOZ Telemedycyna Polska udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności, polegających w szczególności na:

a. Zapewnieniu ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób
wewnętrznych, kardiologii, diabetologii, geriatrii
b. Wykonywaniu badań lekarskich i diagnostyki na odległość – przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii teleinformatycznych i systemów łączności,
c. Opieki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów na odległość – przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii teleinformatycznych i systemów łączności,
d. Udzielaniu porad lekarskich oraz wydawaniu opinii lekarskich,
e. Prowadzeniu działalności oświatowej w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia.

NZOZ Telemedycyna Polska udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu:

a. Kardiologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 53),
b. Kardiologia dziecięca (kod resortowy dziedziny medycyny – 54),
c. Hipertensjologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 51)
d. Choroby wewnętrzne (kod resortowy dziedziny medycyny – 07),
e. Geriatria (kod resortowy dziedziny medycyny – 48),
f. Pielęgniarstwo geriatryczne (kod resortowy dziedziny medycyny – 84)
g. Diabetologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 43)
h. Medycyna ratunkowa (kod resortowy dziedziny medycyny – 15)
i. Pielęgniarstwo ratunkowe (kod resortowy dziedziny medycyny –97)
j. Psychologia kliniczna (kod resortowy dziedziny medycyny –108)

Działalność lecznicza NZOZ Telemedycyna Polska S.A. polega również na promocji zdrowia i
edukacji zdrowotnej oraz realizacji zadań badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod
leczenia.

Pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne i wysokość opłat

 1. TELEMEDYCYNA POLSKA udziela świadczeń zdrowotnych:
  a. Odpłatnie, na podstawie umów zawieranych z pacjentami i partnerami,
  b. Odpłatnie, bez zawartej umowy, za zgodą pacjenta,
  c. Nieodpłatnie w ramach akcji sponsorowanych,
  d. Nieodpłatnie, w razie konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która
  potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie
  zdrowia lub życia, gdy zostanie wykazane, że pacjent nie miał innej możliwości uzyskania
  pomocy.
 2. TELEMEDYCYNA POLSKA nie udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych Pacjentom w
  ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 3. Świadczenia zdrowotne dostępne są w wariantach ofertowych różniących się zakresem, rodzajem
  oraz ceną. Cennik opłat jest udostępniany pacjentom i partnerom przez Telemedycynę Polską i
  dostępny jest pod niniejszym linkiem [cennik]
 4. Przy zawieraniu umowy pacjenci lub partnerzy są informowani o możliwości rezygnacji
  z udzielania świadczeń zdrowotnych.
 5. Telemedycyna Polska zachowuje prawo odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeśli
  byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazują, że pacjent powinien zostać poddany
  specjalistycznym badaniom w placówce medycznej, jak również w przypadku w którym pacjent
  korzysta ze śwadczonych usług sprzecznie z ich celem.
 6. Kwestię wynagrodzenia w razie rezygnacji pacjenta/ partnera lub w razie odmowy wykonania
  świadczeń reguluje umowa z Pacjentem/ Partnerem oraz Regulaminy świadczenia usług dostępne w siedzibie Telemedycyna Polska oraz na stronach https://telemedycynapolska.pl. , https://mojkardiolog.pl

 

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. NZOZ Telemedycyna Polska prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze
  świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji
  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej.
 3. Za udostępnienie pierwszy raz w żądanym zakresie dokumentacji medycznej nie pobiera się opłat.
 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz kolejny w żądanym zakresie, pobiera się opłaty,
  ustalone na zasadach określonych w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
  pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
 • za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 13,46 zł;
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,47 zł;
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,69 zł.

Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w obowiązującej ustawie – art. 68 ust. 2 Konstytucji.

Prawa Pacjenta

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy
  medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń
  zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej
  kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie
  zdrowia lub życia.
 4. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty
  udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych
  przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby
  wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe
  samorządy zawodów medycznych.
 5. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: lekarz zasięgnął opinii innego
  lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki
  (położnej).
 6. Lekarz/pielęgniarka może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego
  lekarza/ pielęgniarki, jeżeli uzna żądanie pacjenta za bezzasadne.

Prawo pacjenta do informacji

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do
  uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych
  oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich
  zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji
  wymienionych w pkt. 2 innym osobom. Pacjent może wyrazić zgodę w podmiocie leczniczym, jak
  również poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
 4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielał mu informacji, o której mowa w pkt. 2.
 5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje
  zdanie w tym zakresie.
 6. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć
  informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro
  pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę
  upoważnioną przez pacjenta. Pacjent ma jednak prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji w
  pełnym zakresie.
 7. Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po
  uzyskaniu zgody swojego przełożonego. W takim przypadku pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub
  opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez
  lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia
  zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 8. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których
  mowa w pkt. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego
  lub terapeutycznego.
 9. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do
  uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach
  pielęgniarskich.
 10. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i
  Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw
  określone w tych przepisach.
 11. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
  podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych
  finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
 12. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
  podmiot leczniczy, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków
  publicznych, realizowanych w podmiocie leczniczym.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, w szczególności z jego stanem zdrowia

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 2. W celu realizacji prawa pacjenta do zachowania tajemnicy, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
 3. Osoby wykonujące zawód medyczny są zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy, w przypadku gdy:
  1. tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
  2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  3. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
  4. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
 4. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1-3 i ust. 2a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie
  badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego
  do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub
  udzielenie innych świadczeń przez lekarza. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to,
  w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie
  lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia
  sprzeciwu, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego
  lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 5. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w
  tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się
  proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 3. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić
  obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia
  prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo
  zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 4. W celu realizacji prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta, osoba wykonująca zawód
  medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności
  pacjenta.
 5. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy
  udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.
  Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta
  małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody,
  jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia
  zdrowotnego.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
  udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać
  dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 3. Osoby wykonujące zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, diagności
  laborytaryjni) są uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji
  medycznej.
 4. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej dane określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o
  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
 5. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego
  przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Pacjent może udzielić
  upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym, jak również poprzez
  Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
 6. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta
  za życia.
 7. Pacjent może wyrazić sprzeciw wobec ujawnienia osobom bliskim po jego śmierci informacji z nim
  związanych, w szczególności z jego stanem zdrowia. W razie wyrażenia sprzeciwu, wszystkie lub
  wskazane przez pacjenta osoby nie będą mogły uzyskać informacji związanych z jego stanem zdrowia i
  przebiegiem leczenia, chyba że na ujawnienie tajemnicy wyrazi zgodę sąd. Sąd może wyrazić zgodę na
  ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej ujawnienia, jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia
  odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta lub dla ochrony życia lub zdrowia
  osoby bliskiej.
 8. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również zakładom
  ubezpieczeń, za zgodą pacjenta oraz innym uprawnionym podmiotom wskazanym w ustawie z dnia 6
  listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, bez zgody pacjenta.
 9. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania
  świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie
  podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym
  uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
  b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po
  wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w
  przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub
  zdrowia pacjenta,
  d) za pośrednictwem środków dokumentacji elektronicznej,
  e) na informatycznym nośniku danych.
 10. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku
  kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ustawie z
  dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 11. Po upływie okresu przechowywania podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy
  dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
  Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego
  przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 12. Udostępnianie dokumentacji medycznej Uczestnikowi (pacjentowi) lub jego przedstawicielowi
  ustawowemu po raz pierwszy jest bezpłatne. Udostępnienie dokumentacji następuje na wniosek
  Uczestnika lub osoby zainteresowanej. Wniosek może być złożony telefonicznie, poprzez wysłanie
  wiadomości e-mail, pisemnie na adres siedziby lub osobiście.
 13. Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej w tym samym zakresie pobiera się opłaty w
  wysokości:
  a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 12,96 zł brutto;
  b) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,45 zł brutto;
  c) za wydanie na informatycznym nośniku danych – 2,59 zł brutto.

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia
  lekarza określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza
  dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z
  przepisów prawa.
 2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem
  Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza
  orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
 3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub
  obowiązki pacjenta, pod rygorem zwrotu sprzeciwu.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z
  innymi osobami.
 2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami spoza Szpitala.
 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń
  zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
 5. Pacjent ponosi koszty realizacji praw do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i do kontaktu telefonicznego
  lub korespondencyjnego z innymi osobami, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi
  przez Szpital.

Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone ma prawo zgłosić się do:
  a) Rzecznika Praw Pacjenta,
  b) administracji podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  c) Wydziału Skarg i Wniosków NFZ w przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych ,
  d) Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  e) samorządów zawodów medycznych (okręgowej izby lekarskiej, okręgowej izby pielęgniarek i
  położnych, okręgowej izby aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Izby
  Fizjoterapeutów),
  f) sądu powszechnego (cywilnego) w celu wynagrodzenia poniesionej szkody i zadośćuczynienia za
  doznaną krzywdę, jak również do zakładu ubezpieczeń, z którym dana placówka lub osoba udzielająca
  świadczenia zdrowotnego ma podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  g) organów ścigania – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa,
  h) Rzecznika Praw Obywatelskich,
  i) Rzecznika Praw Dziecka.

Ograniczenie korzystania z Praw Pacjenta

Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa pacjenta do kontaktu z innymi osobami, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu

INFORMACJA O INTERNETOWYM KONCIE PACJENTA

Informujemy, że jako Pacjent ma Pani/Pan dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). IKP to narzędzie
dostępne na stronie www.pacjent.gov.pl, które ma ułatwić wygodne korzystanie z usług cyfrowych i
uporządkować rozproszone informacje medyczne o stanie zdrowia w jednym miejscu. IKP to bezpłatne konto i
ma je każdy, kto posiada numer PESEL. Logowanie odbywa się poprzez serwis internetowy www.pacjent.gov.pl,
przy użyciu:

a. Profilu zaufanego
b. E-dowodu

Poprzez IKP ma Pani/Pan:

 • możliwość uprawnienia bliskiej osoby do wglądu do danych prezentowanych na IKP;
 • możliwość udostępnienia placówce lub pracownikowi medycznemu elektronicznych dokumentów medycznych udostępnionych na IKP (m.in. e-recept, e-skierowań);
 • możliwość wyrażenia zgody na dostęp do informacji o stanie zdrowia i dokumentów medycznych dostępnych w placówkach, innym podmiotom lub osobie bliskiej;
 • możliwość zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • możliwość złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ);
 • dostęp do informacji ważnych w czasie pandemii:
  – wyniku testu na koronawirusa;
  – informacji, do kiedy masz przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej;
  – możliwość pobrania Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID-19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub informację o byciu ozdrowieńcem.

W IKP ZNAJDZIE PANI/PAN INFORMACJE O:

 • wszystkich e-receptach niezależnie od statusu (wystawione, zrealizowane, częściowo zrealizowane, w przygotowaniu i anulowane) i receptach papierowych zrealizowanych od stycznia 2019 r.;
 • wszystkich e-skierowaniach niezależnie od statusu (wystawione, zrealizowane, zarejestrowane i anulowane). Uwaga! W Internetowym Koncie Pacjenta nie znajdziemy informacji o skierowaniach papierowych;
 • historii zaraportowanych zdarzeń medycznych (zarówno finansowanych ze środków publicznych, jak również w ramach świadczeń komercyjnych);
 • historii świadczeń zdrowotnych odbytych w ramach NFZ od 2008 r. (tj. refundowane recepty, skierowania do uzdrowisk, wizyty, zabiegi endoprotezoplastyki, wyroby medyczne itp.);
 • niektórych zaplanowanych zabiegach, operacjach i wizytach, które są raportowane do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach list oczekujących;
 • potwierdzeniu przez NFZ prawa do świadczeń m.in. wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki;
 • otrzymanych e-zwolnieniach.