EU

Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia

Projekt: „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Całkowita wartość projektu:    2 603 488,28 PLN
Wydatki kwalifikowane:            2 603 488,28 PLN
Dofinansowanie:                         2 421 244,10 PLN

Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 90 osób (w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn) zamieszkałych w Bytomiu, w szczególności na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+ – osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 45+, chorych na cukrzycę (typu 1 lub 2) i choroby układu krążenia (po incydentach kardiologicznych).

Projekt realizowany w okresie: 01.05.2019 – 30.04.2022

Projekt polega na świadczeniu usług zdrowotnych wykorzystujących telemedycynę w celu objęcia uczestników projektu kompleksową opieką zdrowotną, w tym opiekuńczą z wykorzystaniem opaski „sos”. Jej uzupełnieniem będą działania skierowane do diabetyków z zastosowaniem zdalnych glukometrów oraz działania skierowane do osób po incydentach kardiologicznych z zastosowaniem aparatów teletransmisyjnych do EKG.

W projekcie powstało całodobowe Centrum Teleopieki Medycznej, udzielane będą konsultacje specjalistyczne on-lin i stacjonarne, a każdy uczestnik objęty został badaniami diagnostycznymi: „na start” i w trakcie trwania projektu.

Cel główny projektu:

wzrost dostępności do usług zdrowotnych dla 90 os. – mieszkańców Bytomia (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (w tym 30K/24M zamieszkałych na obszarze rewitalizacji), w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2022.

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020 Priorytet IX: Włączenie społeczne dla poddziałania: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

Beneficjent: Telemedycyna Polska S.A.

Partner: Przychodnia Lekarska Szombierki Sp. z o.o.

Więcej szczegółów na stronie http://teleopieka.bytom.pl/

Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Zakup wyposażenia Centrum Teleopieki Medycznej
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2019 r, do godziny 10.00

Status zamówienia: zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa 90 szt. opasek SOS wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych SOS (CZĘŚĆ A), zakup i dostawa 30 zestawów glukometrów wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla chorych na cukrzycę (CZĘŚĆ B), zakup i dostawa 50 szt. aparatów teletransmisyjnych do EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia (CZĘŚĆ C).

Data publikacji: 04 kwietnia 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 10:00

Status zamówienia: zakończone

Ogłoszono: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/16675
OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia:

Obsługa stanowiska dyspozytora medycznego
Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2019 r., do godziny 10:00
Status zamówienia: zakończone

Ogłoszono: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16888

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia:

Konsultacje diabetologiczne i Edukacja pacjenta diabetologicznego
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2019 r. do godziny 10.00
Status zamówienia: zakończone

Opublikowano: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/17310

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia:

Konsultacje medyczne
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2019 r., do godziny 10.00
Status zamówienia: zakończone

Ogłoszono: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/17316

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY 
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia:

Zakup usług medycznych – badań diagnostycznych
Termin składania ofert: 2 maja 2019, do g. 10.00
Status zamówienia: zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia:

Szkolenia w zakresie obsługi urządzeń teleinformatycznych

Termin składania ofert: 4 maja 2019, do g. 10.00

Status zamówienia: zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY