Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia

Telemedycyna Polska S.A. w partnerstwie z Przychodnią Lekarską Szombierki Sp. z o.o realizuje projekt pn.:

Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

Okres realizacji projektu: 2019.05.01 – 2022.04.30

Opis projektu:

Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 90 osób (w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn) zamieszkałych w Bytomiu, w szczególności na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+ – osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 45+, chorych na cukrzycę (typu 1 lub 2) i choroby układu krążenia (po incydentach kardiologicznych).

Projekt polega na świadczeniu usług zdrowotnych wykorzystujących telemedycynę w celu objęcia uczestników projektu kompleksową opieką zdrowotną, w tym opiekuńczą z wykorzystaniem opaski „sos”. Jej uzupełnieniem będą działania skierowane do diabetyków z zastosowaniem zdalnych glukometrów oraz działania skierowane do osób po incydentach kardiologicznych z zastosowaniem aparatów teletransmisyjnych do EKG.

W projekcie powstanie całodobowe Centrum Teleopieki Medycznej, udzielane będą konsultacje specjalistyczne on-lin i stacjonarne, a każdy uczestnik objęty zostanie badaniami diagnostycznymi: „na start” i w trakcie trwania projektu.

Cel główny projektu:

wzrost dostępności do usług zdrowotnych dla 90 os. – mieszkańców Bytomia (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (w tym 30K/24M zamieszkałych na obszarze rewitalizacji), w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2022.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zamówienia

Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: ​ Zakup i dostawa 90 szt. opasek SOS wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych SOS (CZĘŚĆ A), zakup i dostawa 30 zestawów glukometrów wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla chorych na cukrzycę (CZĘŚĆ B), zakup i dostawa 50 szt. aparatów teletransmisyjnych do EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia (CZĘŚĆ C). Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 10:00.
Status zamówienia: w trakcie

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK 3 DO FORMULARZA OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: ​
Termin składania ofert:
Status zamówienia: nie ogłoszono

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY